Onze Missie

Een toegankelijke samenleving voor iedereen

UIT HET PERSPECTIEF VAN DE MENSENRECHTEN

De Nederlandse ratificatie in juni 2016 van het VN Verdrag inzake Rechten van Personen met Handicap biedt onze samenleving nieuwe kansen.

Een samenleving die voor iedereen toegankelijk zal zijn. Dat is ook een samenleving waarin toegankelijkheid en participatie niet langer de eenzame strijd is van mensen met een beperking. Gelukkig ligt er nu een implementatieplan op tafel.

Natuurlijk zullen wij goed in de gaten houden wat de uitspraken zijn van het College van de Rechten van de Mens om u zo het best van dienst te kunnen zijn.

Gezamenlijk staat iedereen voor de uitvoering van het VN Verdrag om het meedoen voor allen met een beperking en in alles mogelijk te maken. Dat is de kwaliteit van de samenleving die wij immers samen zijn!

Wij wensen dat deze taferelen dus niet meer zullen voorkomen in de toekomst (gemaakt door onze Vlaamse partner):

“Niet over ons zonder ons” – onze missie in detail

Mensen met een beperking betalen heel hun leven de TOL voor de tekortschietende wijze waarop de samenleving omgaat met én is ingericht voor een gelijkwaardige levenswijze voor elke burger; ook wel aangeduid als ‘aparticipatie’.

De vergelijking met de naweeën van de afschaffing van de apartheid in 1994 in Zuid-Afrika gaat hier moeiteloos op: de afschaffing en daarmee de gelijkstelling van alle mensen heeft niet zomaar geleid tot een brede maatschappelijke integratie van kleurlingen, hun gelijkwaardigheid en volwaardige deelname aan alle aspecten van de Zuid-Afrikaanse samenleving. Jonge politieke leiders van dit deel van de bevolking gaven op de TILT-conferentie in December 2016 in Johannesburg duidelijk aan dat de onderlinge raciale discriminatie niet meer manifest is, maar dat het doel van Mandela ‘one people’ (Nelson Mandela, Long Walk to Freedom; 1994) nog lang niet bereikt is.

Wat dit volgens hen vooral moeilijk maakt en wat zij ook verwijtbaar vinden, is dat het blanke deel van de bevolking overwegend bezig geweest om zichzelf fysiek en financieel veilig te stellen in de post-apartheidsperiode. Een bevolkingsdeel dat nog steeds niet beseft, of dat te weinig laat blijken, wat de sociale, emotionele en economische uitwerking van dertig jaar apartheidsregime is op de huidige sociale en sociaaleconomische verhoudingen.

Men heeft van meet af ook geen handreikingen heeft gedaan om daarin verbetering te brengen en heeft de strijd voor gelijkwaardigheid en integratie aan het andere bevolkingsdeel overgelaten.

HokjesdenkersDit laatste komt sterk overeen met hoe mensen met een beperking zich voelen na de ratificatie van VN-verdrag over de rechten van mensen met een Handicap zich nog steeds weg gezet voelen in Nederland: zij alleen lijken zich sterk te willen maken voor hun acceptatie, inclusie, integratie en participatie: Aparticipatie. Dat wordt hen als hun expertise min of meer opgedrongen en als zij zelf de handschoen niet oppakken, zal de samenleving – lokale en landelijke overheden, bedrijfsleven en instellingen – alleen lippendienst aan inclusie belijden. En belangenbehartiging (levenslang en levensbreed) wordt op gemeentelijk niveau ingeperkt tot cliëntenparticipatie in de zorg en de begeleiding.

Op lokaal niveau is er geen beleidsterrein, waar mensen met een handicap of chronische ziekte niet mee te maken hebben. Het uitgangspunt is dat het benutten van hun uitgebreide ervaringsdeskundigheid in combinatie met professionele expertise een grote meerwaarde heeft voor de verwerkelijking van inclusie, integratie en participatie in de samenleving van medemensen en medewerkers met een beperking. Hierbij is ook de lokale belangenbehartiging is aan een nieuwe impuls toe.

Het is tegen deze achtergronden dat door ons wordt voorgesteld om met ingang van 2017 aan de slag te gaan met een revitaliseringsoperatie, waarbij landelijke en lokale politiek samen met belangenorganisaties en maatschappelijke organisaties op een oplossingsgerichte wijze problemen op het vlak van inclusie, integratie en participatie van mensen met een beperking individueel en collectief gaan aanpakken en oplossen.

Inclusie Verenigt is een bedrijf waar plaats is voor iedereen die zich hiervoor daadkrachtig wil inzetten en met elkaar hiervoor een effectieve taskforce vormen: de Mobiele Brigade.

Wil je actief bijdragen?
Word deel van het netwerk!

Alle expertise en ervaring is welkom in het oplossen van inclusie problemen.
Daarom roepen wij individuen op om onderdeel te worden van ons netwerk.
Goede insteken zijn via Terug naar de Bossen, Ik Sta Op, Stichting Gebruikers Assistentiehonden en de Coalitie voor Inclusie.
Je kan natuurlijk altijd Jan een berichtje sturen.

Scroll to top